KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLAT

Köszönet
Az egészségügyi dolgozóknak
Szakmai
napok
Keresztyén
Orvosok Találkozója
40
KÓRHÁZLELKÉSSZEL
55
KÓRHÁZBAN
1500
BETEGÁGY MELETT EGY IDŐBEN
1000
KÖZÖSEN ELMODNOTT IMA NAPONTA
heti áhítat

„Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére.”

(Zsolt 1,1)

- Gál Judit -

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.”

(Filippi 4,13)

  Lelkipásztorok a betegágy mellett – évszázadok óta jelen voltak. Meghatározóan a saját közösség, gyülekezet papja, lelkésze látogatta a beteget, a haldoklót, imádkozott, úrvacsorát adott, Igét olvasott, bátorított és erősített vagy éppen az elmenetelt könnyítette az örökélet reménysége által.
Kórházi szolgálatra beosztott lelkészekkel is találkozunk a történelem során, azonban a szolgálat jelenlegi formájának alakulására az 1990-es évek közepétől tekintünk, amikor újra nyitottabbá váltak az egészségügyi intézmények és lehetőség nyílt a betegágy melletti lelkészi jelenlétre, hitéleti, spirituális támogatásra. Ez eleinte néhány lelkipásztor alkalmazását jelentette – akár kórházi státuson, akik betegeket látogattak, kórházi istentiszteletet tartottak. 1998-ban 14-en.
A „két rendszer határán (egyház és egészségügy) dolgozó” lelkipásztor a „vigasztalás, a bátorítás evangéliumával érkezik a korházba, de szembesül azzal a kihívással, amelyet a sokféle találkozás, élethelyzet, egészségi állapot, egzisztenciális problémák stb. meghatározó szerepe jelent. A betegek igénye az érzelmi odafordulásra, a kommunikációs csatorna biztosítására a találkozás és elkísérés fontosságára helyezi a hangsúlyt.” Mindez szükségessé tette, hogy a kórházlelkészi hivatásban a lelkigondozásra, pasztorációs jelenlétre „specializálódjon” az ott szolgáló, s ezen a területen is szerezzen szakmai ismereteket. Bár a betegágy melletti találkozások témájában a betegség meghatározóan van jelen, a központban mégis a beteg ember áll, a Krisztusi jelenlét szeretetének valóságában. A kórházlelkészi szolgálat lehetősége elérhető bárki számára, aki azt igényli – hittől, felekezettől függetlenül – s nem csak a betegeknek, de családtagjaik, segítőik számára is.
Fontos lehetőség, hogy önkéntes beteglátogatók, hívogatók is segítik a betegek lelki segítését, a lelkigondozás, hitéleti erősítés elérhetőségének biztosítását.
Az ima, a sákramentumokkal való élés, áhítatok, istentiszteletek, az élő Ige bátorító kapaszkodója sokszor azok számára is igényelt, elfogadott vagy kért spirituális erőforrás – akik éppen a betegség krízisében keresik a Láthatatlan és mégis valóságos Urat. A betegség beszűkítő erejével szemben ezen a belső lelki úton tágulhat ki a tér, a látás és reménység.
Az évek során lassan, de egyre több városban, egészségügyi intézményben alapozódott meg szolgálatunk. A helyi intézményi nyitottság, a lehetőségek és gyakorlat egyre ismertebbé és elfogadottabbá tette a tényt: a betegágyhoz lelkész is hívható.
2020.januártól a szolgálat új szakaszhoz érkezett. Az állami finanszírozás lehetővé tette az egységesebb kereteket, a statusok országos összefogását a Református Missziói Központ által. Az elérhetőségek a modern eszközök (honlap, facebook, internet) által is könnyebbé vált. 2021.júliusában 40 református lelkipásztor van jelen az ország kórházaiban, akik jelzik: nem kell egyedül lenni a fájdalomban, közel van az Úr – sokszori emberi, látható segítőkön keresztül, máskor láthatatlanul, mégis megtapasztalhatóan. Pál apostollal egyedül tanuljuk a nagy titkot: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem” (Filippi 4,13)
Még több

  • Timezone UTC+6
  • Előadó
  • Cím

Köszönjük

Partnereink

SEGÍTSÉGÉT ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT