BÖRTÖNLELKÉSZI SZOLGÁLAT

Országos
imanap
Ökumenikus
kápolna szentelés
11
BÖRTÖNLELKÉSZ ORSZÁGSZERTE
31
ÉVES SZOLGÁLAT
354000
FOGVATARTOTT HALlOTT EDDIG ISTENRŐL
35500
ÓRÁNYI ISTENTISZTELET A BÖRTÖNÖKBEN
heti áhítat

„Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére.”

(Zsolt 1,1)

- Szénási Jonathan Sándor

„ … fogoly voltam és eljöttetek hozzám.… ”

Mt 25,36

  

A reformáció fontos változást hozott az egész egyház addigi gondolkodásában, így a misszió tekintetében is. Kálvin ajánlotta lelkésztársainak, hogy heti rendszerességgel járjanak be a börtönökbe és hirdessék a szabadulás evangéliumát a foglyoknak.
A börtön mindig is fokmérője a társadalom és az egyház szociális érzékenységének. Az egyház feladatai között azóta is ott vannak a missziók, a börtönmisszió is. A Református Egyház, az Állam adta lehetőséget megragadva mindig kész volt segíteni az elesetteken, a börtönben lévőkön.
1870 június 10-én IM (Igazságügyi Minisztérium) rendelet 110.§ -a szabályozta a fegyintézeti lelkészek feladatát: „ A fegyintézeti lelkész magasztos hivatása a fegyencek vallási és erkölcsi javításra irányul. Ez okból az Isten Igéjének hirdetésén és illetőleg a szentségek kiszolgáltatásán kívül még különösen kötelessége a fegyencekkel egyenként foglalkozni, lelki állapotukat megismerni és az illetők kedélyéhez alkalmazott erkölcsi oktatás által őket megtérésre indítani és a javulás útjára vezérelni. ”
Ehhez járul még Tóth Mór tanulmánya is (Tanulmányok a börtönügy terén. 1874. 67. old Eger) amelyben kimondja: „ A rabnak morális megjavulását magányos elzárás, munka s hallgatás még nem eszközölheti a társaság büntethet, visszaijeszthet a rossztól, meggátolhatja a gonoszok egymás közötti megromlását, de jobbítani csak a vallás feladata.”
Az egyház ennek az elképzelésnek a nyomán kezdett állandó alkalmakat tartani: hittan, keresztelés, konfirmációi, előkészítőket tartani. Külön imakönyvet készítettek a fogvatartottak részére.
Református részről Kovácsy Sándor gyűjtő fogházi lelkész hivatásos börtönlelkészi szolgálatot végzett az első és második világháború között. A II. Világháború után még volt lehetőség egy kevés ideig börtönökben szolgálni, de ezt megszüntették. Lelkészek csak politikai céllal voltak, de már csak mint fogvatartottak. A megtorlás éveiben Isten maga gondoskodott arról, hogy szóljon az evangélium szava a fogvatartott lelkipásztorokon keresztül. 1957 december 31-én kivégezték Gulyás Lajos leveli lelkészt. Három napra rá szabadon engedték Vályi Nagy Ervint csurgói lelkipásztor, aki Balatonlellére került.
A börtönben szenvedett lelkészek áldott emlékét kegyelettel és hálával hordozzuk.

1990-től európai ajánlásra lehetőség lett újra szolgálatot végezni a börtönökben. Sokan kezdtek szolgálni. A missziós lelkület újra fellángolt. Kecskeméttől Kalocsáig, Debrecentől az IMEI-ig tartottak Istentiszteleteket, biblia órákat az önkéntes, melegszívű lelkipásztorok. Haluska János ( Szikszai Béni külön megemlít a Makói ébredésnél ) az IMEI-ben szolgált. Dr. Bartha Tibor Szegedi lelkipásztor, teológiai professzor fiatalokkal indította el újra ezt a szolgálatot. Sok teológus Debrecenbe és Budapesten is járt a börtönökbe Igét hirdetni.

A 13/200 ( VI. 14 ) IM rendelet megszületésével létrejött a Börtönlelkészi Szolgálat, amely lehetőséget adott arra, hogy 11 börtönben református lelkipásztorok szolgáljanak.

Még több

A börtönlelkészi szolgálat stratégiája

A misszió stratégiája, hogy imádságos szívvel, krisztusi lelkülettel közeledjen a mélységben szenvedő emberek felé. Mindig készek legyünk végighallgatni, együtt érezni, igei válasszal eligazítani, vigasztalni, Krisztus felé vezetni a fogvatartottat.
Lehetőség szerint segítsük a fogvatartottat és családját a kapcsolattartás megerősödésében, családi tábor szervezése által, családi Istentisztelet tartásával, hogy a családba történő visszailleszkedést elősegítsük, és a társadalom hasznos, értékes tagja lehessen ismét. Tudjuk, hogy a közösségnek megtartó ereje van, ezért támogatjuk, hogy betagozódjanak a szabadultak a Református Egyház gyülekezeteibe.